Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening N. Dikkerboom Design & Coaching
(Handelend onder de naam Parzival Paard & Coaching)

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01092029
Vestigingsadres: Harstawei 18, 9174 GB Ginnum

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten waarbij Parzival Paard & Coaching partij is. Opdrachtgever/Deelnemer verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Parzival Paard & Coaching.

2. Begrippen
Opdrachtnemer: Parzival Paard & Coaching (Nelleke Dikkerboom-Bruin)

Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken.

Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten (ook wel coachee, klant of cliënt genoemd).
Aanvang: het tijdstip waarop de overeengekomen activiteit volgens de (schriftelijke) bevestiging aanvangt.
Locatie: De plek waar de activiteit plaatsvindt, veelal de eigen locatie in Ginnum.

Activiteiten (hierna ook wel activiteit genoemd):
Coachsessie: een sessie waarin de deelnemer(s) begeleid wordt/worden door een (paarden)coach en een of meerdere paard(en)/pony(‘s).
Coachtraject: serie van 2 of meer coachsessies waarin de deelnemer(s) begeleid wordt/worden door een (paarden)coach en een of meerdere paard(en)/pony(‘s).
Workshop: een programma in groepsverband rondom een specifiek onderwerp of leerdoel.
Masterclass: een leertraject, individueel of in groepsverband, naar aanleiding van een vooraf bepaald onderwerp of leerdoel, verspreid over 1 of meerdere dagen.
Soul Retrieval: een groepsprogramma met paardencoaching en aanverwante activiteiten, verspreid over 1 dagdeel.
(Familie)opstelling: een activiteit waarbij systemisch werk het uitgangspunt vormt en waarbij de deelnemer(s) begeleid wordt/worden door een paardencoach en een of meerdere paard(en)/pony(‘s).

Voor aanvullende begrippen zie ook: Algemene Voorwaarden van Paardenkracht Campus.

Voor aanvullende begrippen zie ook: Algemene Voorwaarden van Paard & Tuin Harstahof.

3. Geheimhouding
Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken. De verplichtingen gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Aanbieding en overeenkomst
De inschrijving/aanmelding voor of reservering van een activiteit is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) bevestiging van Opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Indien het mogelijk is online een reservering te doen, is deze reservering tevens definitief en bindend na schriftelijke (brief of e-mail) bevestiging van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Opdrachtnemer.

5. Annuleren / verschuiven / wijzigen door Opdrachtgever / Deelnemer
Hiervoor gelden de volgende regels:

Verschuiven van de (Familie)opstelling met Paardenkracht, sessies/afspraken van het Groeitraject en sessies/afspraken van het programma Sterk met Paardenkracht in 20 weken kan tot 24 uur voorafgaand aan de betreffende sessie/afspraak. Na deze termijn ben je het volledige bedrag verschuldigd/vervalt deze sessie/afspraak binnen het betreffende traject.

Kostenloos afmelden voor het gehele Groeitraject of het programma Sterk met Paardenkracht in 20 weken kan tot 14 dagen voor aanvang van de 1e sessie van het betreffende traject. Na deze termijn ben je 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Tussentijds stoppen met het Groeitraject of het Jaarprogramma met Paardenkracht zonder aantoonbare urgente reden geeft geen recht op restitutie.

Kostenloos afmelden voor een Soul Retrieval met Paardenkracht kan tot 7 dagen voor aanvang van de betreffende Soul Retrieval. Na deze termijn ben je 50% van het volledige bedrag verschuldigd.

Kostenloos afmelden voor de (Familie)opstelling met Paardenkracht kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Na deze termijn ben je 50% van het volledige bedrag verschuldigd.

Kostenloos afmelden voor een kennismaking kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Na deze termijn ben je 25 euro verschuldigd.

Bij alle (overige) activiteiten worden de specifieke voorwaarden genoemd in de omschrijving van de activiteit betreffende de regels rondom annuleren en afmelden. Dit kan per activiteit verschillen.

Wanneer een deelnemer bij aanvang van de activiteit/sessie/afspraak niet verschijnt of slechts een deel ervan kan bijwonen, geeft dat geen recht op restitutie. Bij onvoorziene uitzonderlijke gebeurtenissen is het eventueel mogelijk de activiteit op een ander moment in te halen, mits de planning dat toelaat (alleen in overleg en wanneer er contact wordt opgenomen hierover).

6. Annulering door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om te allen tijde de activiteit te annuleren of te verschuiven. In goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen (wanneer mogelijk). Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan Opdrachtgever te retourneren binnen 60 dagen na annulering. Overige/aanvullende voorwaarden zoals vermeld bij de betreffende activiteit.

7. Uitvoering van de opdracht
Tenzij tussenpartijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van Opdrachtnemer.

8. Medewerking door de opdrachtgever
De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Opdrachtnemer apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

9. Betaling
Kijk op de website www.parzival-paardencoaching.nl voor de actuele betalingsvoorwaarden van Parzival Paard & Coaching. Wanneer de betaaltermijn wordt overschreden is Opdrachtnemer gerechtigd om 25 euro administratiekosten in rekening te brengen na verlopen van de eerste herinneringstermijn.

10. Aansprakelijkheid
Wij gaan met uiterste zorg om met onze dieren en locatie en de activiteiten worden tevens met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden/pony’s gepaard gaan met risico’s. Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren die het werken met paarden/pony’s met zich mee kunnen brengen. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden/pony’s en terrein dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

Deelname aan de activiteiten en het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever/deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende dienst, althans tot dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever/deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade ook, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. Huisregels & Veiligheid
Opdrachtnemer heeft Huisregels opgesteld om het bezoek prettig en veilig te laten verlopen voor zowel mens als dier. Er wordt van Opdrachtgever verwacht dat deze hiervan kennis heeft genomen en zich naar omschrevene zal gedragen. Tevens wordt op de website www.parzival-paardencoaching.nl aanvullende informatie aangeboden aangaande veilig werken met paarden en besteden wij hier uitgebreid aandacht aan tijdens de activiteiten.

12. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich er te allen tijde toe vertrouwelijk om te gaan met de informatie van de coachee/deelnemer die voor, tijdens en na de sessies/activiteit aan de haar wordt toevertrouwd. Deze vertrouwelijkheid geldt tenzij de wet dit anders voorschrijft (opdrachtnemer heeft meldplicht als paardencoach). Informatie wordt alleen met anderen gedeeld indien de coachee/deelnemer daar schriftelijk toestemming toe verleent. Opdrachtnemer behoudt het recht om geanonimiseerde casussen te bespreken met bijvoorbeeld collega’s of geanonimiseerde casussen bijvoorbeeld ter promotie/illustratie/uitleg te gebruiken.

13. Trainingsmaterialen & Producten
Alle door Opdrachtnemer geproduceerde producten, tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken, coachtools, methodieken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Opdrachtnemer en zijn door copyright/auteursrecht beschermd. Deelnemer  is gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van copyright/auteurswet en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om de producten, tekst en beeldmaterialen van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

14. Kwaliteitssysteem
Opdrachtnemer is aangesloten bij Solo Partners (lidnummer 118643) en werkt volgens het SoloPartners Kwaliteitspakket zoals dit door hen wordt aangeboden (m.b.t. coaching en persoonlijke begeleiding met paarden).

15. Klachtenprocedure m.b.t. coaching & begeleiding
Opdrachtnemer is via bovengenoemd Kwaliteitssysteem aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven, kenbaar te worden gemaakt bij Opdrachtnemer binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd en beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

In beginsel gaat Opdrachtnemer er vanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

16. EU-wet verkopen op afstand
Op Coachtools en Coachproducten die je via onze webshop besteld en die je fysiek thuisgestuurd krijgt, is de EU-wet verkopen op afstand van toepassing. Dat betekent dat je recht hebt op 14 dagen bedenktijd. Je kunt binnen deze periode je aankoop retourneren wanneer deze niet aan je verwachting voldoet, en je aankoopbedrag teruggeboekt krijgen. Hiervoor dien je binnen de gestelde termijn een mail te sturen naar nelleke@parzival-paardencoaching.nl met daarin je bestelnummer en andere relevante gegevens, en je intentie het product te retourneren (opgaaf van redenen is fijn voor ons om onze service te verbeteren, maar niet verplicht).

Kosten voor retourneren zijn voor eigen rekening. De producten dienen onbeschadigd, ongebruikt, volledig en goed verpakt in de originele verpakking te worden teruggestuurd!

Het recht van retour is NIET van toepassing op Online cursussen en Digitale producten. Door een dergelijke aankoop te doen erken je dat je afstand doet van dit recht volgens de EU-wet op verkopen op afstand. Dergelijke aankopen kunnen dus niet worden geretourneerd of geannuleerd!

Klachten over een aankoop in de webshop dienen binnen 7 dagen, schriftelijk en duidelijk omschreven, kenbaar te worden gemaakt bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer gaat dan op zoek naar een passende oplossing.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Opgemaakt te Ginnum op 28 december 2023